Câu hỏi trắc nghiệm toán 8 học kì I

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8

Câu 1:  Biết 3x+2(5-x) =0, giá trị của x là

a/ -8                 b/-9                  c/ -10                     d/ kết quả khác

Câu 2 :Chọn câu trả lời đúng (2x3-3xy +12x).( bằng

a/               b/        

 c/             d/

Câu 3: Tích của đa thức: 4x5+7x2 và đơn thức -3x3

           a/ 12x8+21x5                b/ -12x8+21x5                  c/  12x8-21x5         d/   -12x8-21x5

Câu 4 : Tích của đơn thức: x2 và đa thức 5x3 –x- là :

         a/5x6 +x3 -x2            b/ -5x5-x3-x2                c/ 5x5-x3-x2

Câu 5: Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :

a/x2-x              b/ 1-2x                c/ x2+x                  d/ x-x2

Câu 6 : Xác định đúng sai :

a/3x.(5x2-2x+1)=15x3-6x2-3x                 b/(x2+2xy-3)(-xy)=-xy3-2x2y2+3xy

c/-5x3(2x2+3x-5)=-10x5-15x4+25x3        d/(-2x2+y2-7xy).(-4x2y2)=8x4y2+3xy4+28x2y3

Câu 7: Giá trị của x thoả mãn: 2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :

a/ 6                  b/-6                           c/ 4                       d/ -4

Câu 8 : Các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến đúng hay sai :

a/2(2x+x2)-x2(x+2)+(x3-4x+3)                         b/x(x2+x+1)-x2(x+1) –x+5

c/3x(x-2)-5x(x-1)-8(x2-3)                                d/2y(y2+y+1)-2y2(y+1)-2(y+10)

Câu 9 : Kết quả của phép tính ( là :

a/          b/       c/            d/

Câu 10 :Tính (a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) bằng :

a/a3+b3+c3 –abc       b/ a3+b3+c3 +3abc      c/ a3+b3+c3 –3abc           d/ a3+b3+c3 +abc                    

Câu 11 :Tính và thu gọn : 3x2(3x2-2y2)-(3x2-2y2)(3x2+2y2) dược kết quả là :

a/ 6x2y2-4y4         b/ -6x2y2+4y4             c/-6x2y2-4y4           d/ 18x4 -4y4

Câu 12 :Biểu thức rút gọn và khai triển của R là :R=(2x-3).(4+6x)-(6-3x)(4x-2) là:

a/ 0                    b/ 40x                  c/ -40x                       d/ Kết quả khác

Câu 13:Cho biểu thức : (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) kết quả thực hiện phép tính là

a/ 6x2 -15x -55        b/ -43x-55          c/ K phụ thuộc biến x      d/ Kết qủa khác

Câu 14 : Tính (x-y)(2x-y) ta được :

a/ 2x2+3xy-y2    b/ 2x2-3xy+y2       c/ 2x2-xy+y2       d/ 2x2+xy –y2

Câu 15 : Tính (x2-2xy+y2).(x-y) bằng :

a/-x3-3x2y+3xy2-y3     b/x3-3x2y+3xy2-y3     c/x3-3x2y-3xy2-y3    d/-x3-3x2y+3xy2+y3

Câu 16 ; Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4x2-2xy+y2) là :

a/ 2x3-y3          b/ x3-8y3               c/ 8x3-y3                     d/8x3+y3

Câu 17 :Tính (x-2)(x-5)  bằng

a/ x2+10          b/ x2+7x+10              c/ x2-7x+10                   d/ x2-3x+10

Câu 18 ; Cho A=3.(2x-3)(3x+2)-2(x+4)(4x-3)+9x(4-x).Để A có giá trị bằng 0 thì x bằng :   a/ 2               b/ 3                 c/ Cả a,b đều đúng               d/ Kết quả khác

Câu 19 :Tìm x biết (5x-3)(7x+2)-35x(x-1)=42. x bằng

a/ -2             b/                  c/ 2                          d/ Kết quả khác

Câu 20 :Tìm x biết (3x+5)(2x-1)+(5-6x)(x+2)=x . giá trị x bằng

a/ 5              b/ -5                 c/ -3                       d/ Kết quả khác

câu 21 :Giá trị của biểu thức A =(2x+y)(2z+y)+(x-y)(y-z) với x=1;y=1 ;z=-1 là

a/ 3             b/ -3                 c/2                    d/-2

Câu 22 : Giá trị của x thoả mãn (10x+9).x-(5x-1)(2x+3) =8 là

a/1,5               b/ 1,25                          c/ -1,25               d/3

Câu 23 : Giá trị  x thoả mãn ;x(x+1)(x+6)-x3 =5x là

a/ 0                 b/                     c/ 0 hoặc                        d/ 0 hoặc

Câu 25 : Giá trị nhỏ nhất của y=(x-3)2 +1 là

a/ 1 khi x=3         b/3 khi x=1            c/ 0 khi x=3        d/ không có GTNN trên TXĐ

Câu 26 :Chọn câu sai

Với mọi số tự nhiên n,giá trị của biểu thức (n+7)2-(n-5)2 chia hết cho

a/ 24                   b/16                   c/8                      d/ 6

Câu 27 : Rút gọn biểu thức (x+y)2 +(x-y)2 -2x2 ta được kết quả là :

a/ 2y                b/2y2                 c/-2y2              d/ 4x+2y2

Câu 28: Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x4 -40x2y3 +25y6 là 1 số

a/ dương            b/Không dương                  c/ âm                    d/ không âm

Câu 29 : Thực hiện phép tính :( 5x+4)2 +(1-5x)2 +2(5x+4)(1-5x) ta được

a/ (x+5)2                 b/ (3+10x)2               c/ 9              d/25

Câu 30: Thực hiện phép tính (2x-3)2 +(3x+2)2 +13(1-x)(1+x) ta được kết quả là :

a/ 26x2                       b/ 0                   c/-26                    d/26

 

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 24
Tháng 12 : 151
Năm 2022 : 5.501